Kategorie
 • Camping [0]
 • Chorwacja [0]
 • Czechy [0]
 • Domek letniskowy [0]
 • Hiszpania [0]
 • Hostel [0]
 • Hotel [8]
 • Kwatera prywatna [0]
 • Niemcy [0]
 • Nocleg [0]
 • Pole namiotowe [0]
 • Rumunia [0]
 • Sanatorium [0]
 • Szukam [0]
 • S?owacja [0]
 • USA [0]
 • Wielka Brytania [0]
 • Willa [0]
 • W?ochy [0]
 • Zajazd [0]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 8
   

Regulamin

Regulamin serwisu:

 1. Serwis internetowy http://noclegionline.eu zwany dalej serwisem, jest platform? og?oszeniow?, której celem jest umo?liwianie jego u?ytkownikom zamieszczanie oraz przegl?danie og?osze? z kraju i za granicy.

 2. W?a?cicielem serwisu jest 4C IT LTD zwany dalej administratorem.

 3. Dodawanie ofert w serwisie jest mo?liwe zarówno dla zarejestrowanych u?ytkowników jak i niezarejestrowanych.

 4. Ka?dy u?ytkownik, dodaj?c ofert? w serwisie wyra?a zgod? na:

  • otrzymywanie informacji handlowych wysy?anych przez administratora jak i przez jego partnerów.

  • na otrzymywanie odpowiedzi na swoje oferty przez innych u?ytkowników serwisu.

  • wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 5. Korzystanie z serwisu jest darmowe dla og?osze? zamieszczanych na okres 7 dni.

 6. Korzystanie z serwisu jest p?atne dla og?osze? zamieszczanych na okres powy?ej 7 dni.

 7. Darmowe og?oszenia dodane do serwisu ukazuj? si? po akceptacji przez moderatora.

 8. Og?oszenia p?atne ukazuj? si? natychmiast po ich zapisaniu.

 9. Oferty dodane przez u?ytkowników nie powinny zawiera?:

  • tre?ci niezgodnych z prawem.

  • s?ów uznawanych powszechnie za niecenzuralne i naruszaj?ce dobre obyczaje.

  • tre?ci, które w jakikolwiek sposób naruszaj? prawo.

  • oferty, które zawieraj? tak? sam? tre?? nie powinny by? dodawane cz??ciej ni? raz na tydzie?.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuni?cia ofert nie spe?niaj?cych powy?szych wymaga? bez informowania oferenta.

 11. Og?oszenia publikowane s? na stronach portalu przez okres tylu dni, ile wybra? u?ytkownik. Po tym okresie wszystkie dane s? kasowane z systemu.

 12. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? og?osze? i reklam prezentowanych przez u?ytkowników.

 13. Ka?dy u?ytkownik mo?e ??da? usuni?cia swoich danych osobowych. Wi??e si? to z rezygnacj? z korzystania z zasobów serwisu.

 14. Portal zastrzega sobie mo?liwo?? dodawania do tre?ci og?osze? darmowych reklam.

 15. Wszelkie reklamacje zwi?zane z funkcjonowaniem serwisu prosimy przesy?a? do administratora serwisu.

 16. Wszelkie dane gromadzone przez serwis pozostaj? do wiadomo?ci administratora serwisu, chyba ?e u?ytkownik sam je udost?pni poprzez dodanie oferty. Dane gromadzone przez serwis mog? by? wykorzystywane do kontaktu z u?ytkownikami i nie b?d? w ?aden sposób udost?pniane innym podmiotom bez zgody i wiedzy u?ytkowników.

 17. Adresy IP u?ytkowników wykorzystywane s? w celach statystycznych i nie s? w ?aden sposób ??czone z danymi osobowymi u?ytkowników. Adresy IP wykorzystywane s? równie? w celu diagnozowania dzia?ania serwerów oraz ewentualnych nadu?y? i narusze? bezpiecze?stwa

 18. Reklamacj? nale?y kierowa? drog? mailow? na adres 4c.it.ltd@gmail.com. Do listu prosz? do??czy? tre?? og?oszenia, które ma zosta? dodane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 19. Ka?dy u?ytkownik korzystaj?cy z serwisu o?wiadcza, ?e zapozna? si? z tre?ci? regulaminu i go akceptuje.